Český Svaz Zrakově Postižených Sportovců

Český svaz zrakově postižených sportovců (dále jen ČSZPS) je specifickou sportovní institucí, jejiž činnost je zaměřena a specializována na sportovní aktivity zrakově postižené populace v České republice.
ČSZPS je zaregistrovaný v České unii sportu (ČUS), je řádným členem Unie zdravotně postižených sportovců (UZPS), řádným členem Českého paralympijského výboru (ČPV), je členem světových sportovních federací International Blind Sports Association (IBSA - světová sportovní federace nevidomých sportovců), International Braill Chess Association (IBCA - mezinárodní šachová federace zrakově postižených) International Paralympic Committee (IPC - Mezinárodní paralympijský výbor).
Funkcionáři orgánů ČSZPS pracují ve Výkonných orgánech, Technických a Sportovních komisích těchto světových federací i ve Výkonných orgánech sportovních institucí v ČR. Hlavním posláním ČSZPS je koordinovat, organizovat a řídit na odbornéa profesionální úrovni sportovní a pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie a všechny druhy i stupně zrakového postižení. ČSZPS vytváří a zabezpečuje sportovní a tělovýchovné podmínky z hlediska metodického, organizačního, personálního a ekonomického.
ČSZPS sdružuje Tělovýchovné jednoty (TJ) a Sportovní kluby (SK) vytvořené pro nevidomé a zrakově postižené, ale i sportovní oddíly nevidomých, které vznikly uvnitř sportovních útvarů pro zdravou veřejnost. Do sportovních aktivit ČSZPS jsou zařazeny i školy I. a II. cyklu pro zrakově postiženou mládež a posluchači vysokých škol.
ČSZPS finančně podporuje sdružené subjekty formou příspěvku na rozvoj pohybových aktivit zrakově postižených v České republice.
ČSZPS registruje více než 1900 členů provozujících sport na výkonnostní úrovni. Každý zrakově postižený je povinen své sportovní aktivity konzultovat s odborným očním lékařem.
Jednotlivé sporty řídí příslušné "Sportovní sekce", v jejichž čele stojí "Výkonné výbory". Všechny funkce v organizaci jsou dobrovolné, včetně funkce prezidenta ČSZPS, který instituci řídí a zastupuje sdružené subjekty v České republice i v zahraničí.

Sportovní soutěže ČSZPS

Sportovní soutěže ČSZPS jsou postupové a kvalifikační. Jsou otevřené pro všechny nevidomé a zrakově postižené v celé České republice. Soutěže se řídí platnými pravidly a soutěžními řády příslušných Sportovních sekcí ČSZPS, které musí odpovídat platným sportovním předpisům mezinárodních sportovních federací, jejichž řádným členem je i ČSZPS.
Vysoká sportovní úroveň, dlouhodobě prokazovaná sportovcem na soutěžích ČSZPS, je rozhodujícím kritériem pro zařazení do reprezentace ČSZPS.
Při provozování výkonnostního sportu zrakově postiženým se vyžaduje přítomnost asistence vidomé osoby, která vystupuje podle provozovaného sportu ve funkci vodič, trasér, naváděč, rozhodčí, podávač, pilot, konzultant. V některých sportech nesmí být asistentem profesionální sportovec z důvodu objektivnosti dosaženého sportovního výkonu zrakově postiženým.
Podle stupně zrakového postižení se sportovci zařazují do tří soutěžních klasifikačních kategorií.
B 1 = úplná slepota
B 2 = praktická slepota
B 3 = schopnost samostatné orientace a pohybu na speciálně upraveném a bezpečnostně zajištěném závodišti.
Zrakové zatřídění je jednotné pro sportovce celého světa a prověřuje se vždy při soutěžích kontinentálních, světových a paralympiádách.
ČSZPS uznává ve svých sportovních soutěžích ještě jednu soutěžní kategorii a to open (B4), která je určena pro zrakově postižené, u kterých na straně jedné, omezený vizus neumožňuje plného sportovního vyžití mezi vidomými a na straně druhé, zbývající vizus zase nedovoluje začlenění těchto sportovců do oficiálních soutěží zrakově postižených, organizovaných IBSA a IPC.
Účast ČSZPS na mezinárodních sportovních soutěžích
Zrakově postižení sportovci se zúčastňují Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, letních a zimních paralympijských her a šachových olympiád.
Od roku 1992 jsou zrakově postižení sportovci držiteli těchto medailí:
Paralympijského zlata, stříbra i bronzu v atletice a ve sjezdovém lyžování
Olympijského šachového zlata, světového zlata, stříbra i bronzu v atletice, v silovém trojboji, ve sjezdovém lyžování a v plavání
Evropského zlata, stříbra i bronzu v běžeckém lyžování, ve sjezdovém lyžování, v kuželkách, v goalballu a v tandemové cyklistice.
Značných sportovních úspěchů dosahují rovněž na mezinárodních otevřených soutěžích a mezinárodních přátelských utkáních.

Stručná historie ČSZPS

Dostupné historické prameny považují r. 1929 za počátek organizování sportovního hnutí nevidomých v Českých zemích na profesionální úrovni. Vznikaly samostatné sportovní kluby nevidomých registrovaných u územních župních správ. Prvním organizovaným a registrovaným sportovním klubem nevidomých byla pražská STELLA.
Přirozený vývoj sportovního hnutí v podmínkách nevidomých byl přerušen v r. 1949, kdy dochází k direktivnímu sloučení tří zdravotních vad i jejich sportovních aktivit, do jednotné zájmové organizace pod společným názvem Ústřední jednota invalidů.
S postupným uvolňováním tvrdých politických poměrů ve společnosti, docházelo i k pozitivním změnám ve sportovním hnutí invalidů. V r. 1952 dochází k průlomu ve výchově tělovýchovy a sportu u nevidomé a zrakově postižené mládeže. V rámci základních škol pro nevidomé vznikají Celostátní sportovní hry. V průběhu dalších let se ke sportovním hrám základních škol pro nevidomé postupně připojovaly i školy II. cyklu a školy pro slabozraké. V 60. letech byla do těchto her začleněna i dospělá zrakově postižená populace s omezenými sportovními aktivitami.
V r. 1961 vzniká Sekce defektních sportovců při Ústředním výboru československé tělesné výchovy(dále jen ÚV ČSTV), která nahradila Komisi pro řízení tělovýchovy a sportu defektních sportovců při ÚV ČSTV.
6.6.1970 dochází k osamostatnění sportovních aktivit Tělesně a zdravotně postižených občanů a vzniká Tělesně a zrakově postižených sportovců (STZPS). V r. 1981 se tento svaz přejmenovává na Svaz invalidních sportovců.
Pod nátlakem sekretariátu ÚV ČSTV přijímá V. konference SIS, konaná 17. 9. 1988, sloučení invalidního sportu do jednotné sportovní organizace pod názvem Svaz zdravotně postižených sportovců (SZPS).
9.2.1991 dochází znovu k vytvoření samostatné sportovní organizace pro nevidomé a zrakově postižené pod názvem Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS).